Przewiń do góry

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronowirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych,
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank,
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym.

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Zapis na wypadek śmierci

Kwota wypłaty środków z rachunku bankowego z dyspozycji na wypadek śmierci nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku - Kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357).

Kwota ta wynosi: 20 x 5 213,04zł = 104 260,80 zł*

* - kwota ustalona w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 21.11.2019 r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Zgodnie z art.38b ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DZ.U. 2000 r. Nr 9, poz.131 z późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie oświadcza, iż Bank Spółdzielczy uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym objęte są środki do równowartości w złotych 100.000 EURO w 100%.

Środki, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, czyli z tzw. prania brudnych pieniędzy nie mogą zostać wypłacone. Wypłaty zostają zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto stosownie do zapisów art. 38b ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Wąsewie pragnie poinformować Klientów naszego Banku o wynikach osiągniętych wg stanu na 31 grudnia 2019 r.:

Fundusze własne 11 827 tys. zł
Suma bilansowa netto 111 761 tys. zł
Wynik finansowy netto 652 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 17,23 %

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 25 marca 2015 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie informuje, że w dniu 22marca 2015 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2014 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej.
Wynik netto za 2014 rok w kwocie 921 702,76 zł podzielono następująco:

- na fundusz zasobowy Banku 900 000,00 zł
- na fundusz społeczno-wychowawczy 21 702,76 zł

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 18 marca 2013 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie informuje, że w dniu 17 marca 2013 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2012 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej.
Wynik netto za 2012 rok w kwocie 1 117 736,26 zł podzielono następująco:

- na fundusz zasobowy Banku   980 000,00 zł
- na dywidendę do udziałów 120 388,62 zł
- na Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 17 347,64 zł

Na dywidendę do udziałów przeznaczono 9,40 % do każdej jednostki udziałowej. Po odjęciu podatku od dywidendy, do każdej jednostki udziałowej zostanie dopisane 25 zł. Wobec powyższego wysokość jednego udziału wyniesie 355 zł.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 8 października 2012 roku

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Wąsewie uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r (Dz.U. Nr 199 poz.175), wprowadzającej zapisy Dyrektywy Unii Europejskiej oraz koniecznością dostosowania świadczonych usług do jej wymogów Bank wprowadza zmiany w obowiązujących regulacjach bankowych.

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest zagwarantowanie wszystkim klientom jednolitych zasad funkcjonowania usług płatniczych na rynku europejskim, m.in.:

 • poszerzenie zakresu informacji o realizowanych transakcjach oraz powiadamianie o odmowie realizacji transakcji przez Bank,
 • wprowadzenie dwumiesięcznego okresu powiadamiania o treści wprowadzanych zmian w postanowieniach umownych,
 • możliwość dostarczania pocztą elektroniczną informacji o zmianach regulacji,
 • skrócenie i ujednolicenie terminów wykonywania transakcji płatniczych w ramach Europejskiego Obszaru Płatniczego; przelewy w walutach tych Państw złożone w formie elektronicznej są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego,
 • uszczegółowiono zasady i tryb składania reklamacji oraz zakres odpowiedzialności stron,
 • wprowadzono nowe terminy rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem jednej ze stron: dla Posiadacza rachunku 1-miesięczny, dla Banku 2-miesięczny,
 • wprowadzono zapisy regulujące kwestię ustalania i zmiany oprocentowania, opłat i prowizji oraz kursów walutowych,
 • zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi płatniczej.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Wąsewie rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Regulamin w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie wejdzie w życie 24 października 2012 roku. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, należy złożyć w Banku pisemne oświadczenie o braku akceptacji i wypowiedzeniu zawartej z Bankiem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia kosztów z tym związanych.
Mamy nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia z naszych usług.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

POTWIERDZENIE LICENCJI BANKOWEJ

 knf

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

Zgłaszanie wypłat gotówkowych

Chcąc zapewnić naszym Klientom szybką i sprawną obsługę kasową - prosimy o zgłaszanie (awizowanie) wypłat gotówkowych w kwocie powyżej 20 000 PLN z wyprzedzeniem co najmniej na 2 dni robocze wcześniej w placówce Banku prowadzącej rachunek.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 10 maja 2012 roku

Rejestr transakcji pow. 15 000 EUR

Uprzejmie informujemy Klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Wąsewie prowadzony jest rejestr transakcji przekraczających równowartość 15 000 EUR.
Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową. W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. rok 2003, nr 153, poz. 1505).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 25 marca 2012 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie informuje, że w dniu 25 marca 2012 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2011 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej
Wynik netto za 2011 rok w kwocie 970 085,60 zł podzielono następująco:

- na fundusz zasobowy Banku 885 000,00 zł
- na dywidendę do udziałów 78 118,74 zł
- na Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 6 966,86 zł

Na dywidendę do udziałów przeznaczono 6,05 % do każdej jednostki udziałowej. Po odjęciu podatku od dywidendy, do każdej jednostki udziałowej dopisano 15 zł. Wobec powyższego wysokość jednego udziału obecnie wynosi 330 zł.

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 28 marca 2011 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 2011 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2010 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej
Wynik netto za 2010 rok w kwocie 615 122,49 zł podzielono następująco:

- na fundusz zasobowy Banku 510 000,00 zł
- na dywidendę do udziałów 98 938,80 zł
- na Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 6 183,69 zł

Na dywidendę do udziałów przeznaczono 8,34 % do każdej jednostki udziałowej. Po odjęciu podatku od dywidendy, do każdej jednostki udziałowej dopisano 20 zł. Wobec powyższego wysokość jednego udziału obecnie wynosi 315 zł.