Przewiń do góry

 

Polityka informacyjna

Bank Spółdzielczy w Wąsewie  realizując obowiązek określony w § 5 ust. 1 Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wąsewie jest przyjęta Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Polityka informacyjna zawarta jest w następujących dokumentach:

pdficonPolityka informacyjna
pdficonStrategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka
pdficonInformacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku 

 

Polityki zarządzania ryzykami:

pdficonPolityka kredytowa

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem płynności

pdficonPolityka zarządzania ryzkiem operacyjnym (w tym Polityka bezpieczeństwa)

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem braku zgodności

pdficonPolityka kapitałowa

 

pdficonProcedura "Wewnętrzny proces adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Wąsewie"

pdficonInstrukcja oceny adekwatności kapitałowej


pdficonOpinia niezależnego biegłego rewidenta za 2015 rok

pdficonSprawozdanie finansowe za 2015 rok

 

Dokumenty dotyczące Zasad Ładu Korporacyjnego:

pdficonZasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22.07.2014 r.

pdficonUchwała Nr 123/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie z dnia 16.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

pdficonZasady zarządzania Ładem Korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wąsewie zawarte w Polityce zarządzania ryzykiem braku zgodności przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

pdficonTryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/reklamacji Klientów stanowiące zał. Nr 1 do Instrukcji rozpatrywania skarg/reklamacji udziałowców i klientów Banku Spółdzielczego w Wąsewie przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 116/2014 z dnia 16.12.2014 r.

pdficonFormularz skargi/reklamacji zgłaszanej osobiście lub telefonicznie stanowiący załącznik Nr 2 do Instrukcji rozpatrywania skarg/reklamacji udziałowców i klientów Banku Spółdzielczego w Wąsewie przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 16/2014 z dnia 16.12.2014 r.

pdficonStruktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Wąsewie przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 33/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku z późn. zm. tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 74/2014 z dnia 01.10.2014 r. i zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 32/2014 z dnia 29.10.2014 r.

pdficonPolityka w zakresie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

pdficonOświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Do otwarcia plików w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.
 

Deklaracja Zarządu

Deklaracja Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie świadomy zagrożeń wynikających z procederu prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania przez niektórych klientów działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również dla celów mogących wiązać się z finansowaniem działalności terrorystycznej oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałalniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1505), wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej. Procedury wprowadzone w Banku określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15 000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, powołano komórkę organizacyjną do zwalczania tego typu zjawisk i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada starań, by zespół odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadał odpowiednie środki umożliwiające mu realizację nałożonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z właściwą identyfikacją klientów oraz raportowaniem transakcji podejrzanych. Bank zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie typowania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy, są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej. Ponadto Bank współpracuje z organami ścigania w związku z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom określonym powyżej.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania nie wchodzi w relacje biznesowe z fikcyjnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, z Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie