Przewiń do góry

ROLNICY

Strategia naszego Banku oparta jest na koncepcji funkcjonowania Banku jako Bank uniwersalny obsługujący rynek lokalny. Jednak w szczególności oparta jest na obsłudze rolników.
Nie jest nam obca specyfika pracy rolników oraz ich potrzeby, zwłaszcza w sytuacji dostosowywania swoich gospodarstw do wymogów unijnych. Nasza oferta jest prosta a zarazem bogata.
Proponujemy szeroki wachlarz kredytów obrotowych i inwestycyjnych na działalność rolniczą, w tym zarówno kredytów z oprocentowaniem preferencyjnym, jak też z oprocentowaniem komercyjnym.
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy bezpośrednio na stanowiskach pracy.
Zapraszamy do Banku.

kredyty

Kredyty obrotowe przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów oraz procesem rozliczeń pieniężnych. 
Kredyt może być udzielony na sfinansowanie należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

W ramach kredytu obrotowego dla rolników, udzielany jest kredyt specjalny na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zakup:

  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, Inu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • hodowlanych jałówek, loszek, owiec maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
  • pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
  • rzeczowych środków do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowania gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • paliwa na cele rolnicze.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest do wysokości 6-krotnych średniomiesięcznych wpływów środków na rachunek za okres jednego roku.

Kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny – każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia Kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości określonej w umowie.

Jest to bardzo wygodny kredyt, bez konieczności składania dodatkowych wniosków wciągu roku a oprocentowanie dotyczy wyłącznie występujących sald kredytowych co znacznie obniża koszty po stronie Kredytobiorcy.

Kredyty inwestycyjne są udzielane na wszelkie inwestycje w gospodarstwach rolnych a także na ich zakup i modernizacje.
Te kredyty mogą być udzielane na okres do 15 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału.

Kredyty preferencyjne są to kredyty z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania.

W zależności od linii, kredyty te są udzielane nawet do 15 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat.

Kredyty pomostowe na inwestycje dla Kredytobiorców ubiegających się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

  • na finansowanie inwestycji wspieranych dotacjami Unii Europejskiej w ramach wszelkich programów
  • tanie, elastyczne i bezpieczne (długi okres kredytowania, możliwość przedterminowej spłaty)

Doradztwo

  • w zakresie możliwości finansowania inwestycji kredytami preferencyjnymi i przy pomocy dotacji unijnych.