Przewiń do góry

 

Polityka informacyjna

Bank Spółdzielczy w Wąsewie  realizując obowiązek określony w § 5 ust. 1 Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wąsewie jest przyjęta Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Polityka informacyjna zawarta jest w następujących dokumentach:

pdficonPolityka informacyjna
pdficonStrategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka
pdficonInformacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku 

 

Polityki zarządzania ryzykami:

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ryzyka koncentracji oraz ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem płynności i finansowania

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem operacyjnym (w tym Polityka kadrowa)

pdficonPolityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej

pdficonPolityka zgodności

pdficonPolityka kapitałowa

 

pdficonProcedura "Wewnętrzny proces adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Wąsewie"

pdficonInstrukcja oceny adekwatności kapitałowej


pdficonSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

pdficonSprawozdanie finansowe za 2020 rok

pdficonSystem kontroli wewnętrznej

 

Dokumenty dotyczące Zasad Ładu Korporacyjnego:

pdficonZasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22.07.2014 r.

pdficonUchwała Nr 123/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie z dnia 16.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

pdficonProcedura zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wąsewie przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 37/2017z dnia 21.04.2017 r.

pdficonTryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/reklamacji Klientów stanowiące zał. Nr 1 do Instrukcji rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń w Banku Spółdzielczym w Wąsewie przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 38/4/2020 z dnia 17.04.2020 r.

pdficonFormularz skargi/reklamacji zgłaszanej osobiście lub telefonicznie stanowiący załącznik Nr 2 do Instrukcji rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń w Banku Spółdzielczym w Wąsewie przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 38/4/2020 z dnia 17.04.2020 r.

pdficonStruktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Wąsewie przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 15/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z późn. zm. i zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku

pdficonPolityka w zakresie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

pdficonOcena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

pdficonOświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Do otwarcia plików w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.
 

Deklaracja Zarządu

Deklaracja Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie świadomy zagrożeń wynikających z procederu prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania przez niektórych klientów działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również dla celów mogących wiązać się z finansowaniem działalności terrorystycznej oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałalniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1505), wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej. Procedury wprowadzone w Banku określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15 000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, powołano komórkę organizacyjną do zwalczania tego typu zjawisk i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada starań, by zespół odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadał odpowiednie środki umożliwiające mu realizację nałożonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z właściwą identyfikacją klientów oraz raportowaniem transakcji podejrzanych. Bank zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie typowania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy, są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej. Ponadto Bank współpracuje z organami ścigania w związku z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom określonym powyżej.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania nie wchodzi w relacje biznesowe z fikcyjnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, z Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie